อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุไฟไหม้
X-Sense SD10K
DS 31 Smoke Deteccto...
DS22 Smoke Standalon...